برنامه محاسبه LDL Calculator Ver 1.0.0

برنامه محاسبه LDL Calculator Ver 1.0.0

این برنامه برای محاسبه LDL Cholesterol – Low-density lipoprotein نوشته شده است و از شما درخواست دارم که بعد از دانلود و استفاده از برنامه ، پیشنهادات خود را برایم ارسال کنید .

با تشکر

 

لینک دانلود

 

برنامه محاسبه LDL Calculator Ver 1.0.0